Nieuws Gemeente De Wolden

Abonneren op feed Nieuws Gemeente De Wolden
Het laatste nieuws van de gemeente Dewolden
Bijgewerkt: 17 min 18 sec geleden

Asfalteringswerkzaamheden

ma, 04/07/2022 - 14:46

Het betreft de volgende locaties:

 • Lubbingerweg in Zuidwolde, fietspadgedeelte tussen Spiekampenweg en de toegangsweg naar Lubbingerweg 1, 1a en 2.
 • Noorderkanaalweg in Koekange, tussen de Hooijersteeg en de gemeentegrens Meppel (nabij Noorderkanaalweg 8).

Het groot onderhoud bestaat uit het repareren van asfalt, het affrezen van deklagen, het aanbrengen van asfalt verlagingen en bijkomende werkzaamheden zoals straatwerk, aanbrengen markeringen en afwerken bermen. Om de werkzaamheden zo goed en veilig mogelijk uit te kunnen voeren zijn de wegen op een aantal momenten in de aangegeven periode geheel of gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Er is contact met PreZero over de inzameling van afval.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Wijzigingen in de planning worden op de pagina wegwerkzaamheden aangegeven.

Meer informatie kunt u krijgen bij Brian van Klompenburg van NTP Infra, te bereiken via 06-10934107.
 

Brief van gemeente De Wolden aan de provincie over stikstofbeleid

wo, 29/06/2022 - 14:07

De Wolden vraagt daarom aan de provincie:
•    Kom voor Drenthe met realistische doelen. 
•    Heb vertrouwen in het ondernemerschap en vakmanschap van de boeren en geef  hen tijd geeft om stap voor stap de transitie te maken. 
•    Zorg ervoor dat ondernemers zich positief uitgedaagd voelen. 
•    Spreek waardering uit voor wat ze doen en al gerealiseerd hebben. 
•    Kom op voor de belangen van de boeren. Als gemeente willen we daar graag samen in optrekken. We trekken bijvoorbeeld 300.000 euro uit voor innovatieve projecten gericht op een toekomstgerichte landbouw. 

Het college hoopt dat deze transitie in goed onderling overleg, met respect voor elkaars belangen en met maatwerk wordt aangepakt zodat deze transitie niet ten koste gaat van onze mooie agrarische bedrijven, de leefbaarheid en de vitaliteit van het platteland.

Lees de hele brief hier.
 

De Wolden en Midden-Drenthe bieden noodopvang voor asielzoekers

wo, 15/06/2022 - 14:27

De Wolden stelt een leegstaande gymzaal in Ruinen beschikbaar voor de opvang van 50 asielzoekers. Beide locaties worden vanaf 29 juni tot en met 13 juli beschikbaar gesteld voor noodopvang.

Burgemeester Inge Nieuwenhuizen van De Wolden: “Gezamenlijk met inwoners zorgen we voor een goede opvang, om zo de situatie in Ter Apel te verlichten.”

Burgemeester Cees Bijl van Midden-Drenthe: “We zijn graag bereid om de helpende hand te bieden. We hebben samen met De Wolden gekeken hoe we eraan kunnen bijdragen om schrijnende situaties in Ter Apel te voorkomen.”

Op dit moment worden beide gebouwen ingericht voor noodopvang. De omwonenden en andere betrokkenen zijn geïnformeerd.

Aanbrengen slijtlagen in De Wolden

vr, 10/06/2022 - 15:59

In de week na het aanbrengen van de slijtlagen moet het verkeer zorgen voor het aanrijden van het aangebrachte materiaal. Daarna wordt het overtollige materiaal opgezogen door een veeg/zuigmachine. Tot slot wordt belijning en markering aangebracht met thermoplastisch materiaal.

Het gaat om de volgende wegen:

 • Stapelerweg in de Wijk
 • Fluitenbergseweg in Echten
 • Eursinge in Eursinge
 • Huttenweg in Ruinen
 • Zandkamp in Ruinen
 • Hees in Ruinen
 • Schrapveen in Linde
 • Paardelanden in Linde
 • Hendrikus Zomerweg in Alteveer
 • Slagendijk in Zuidwolde
 • Kerkweg in Zuidwolde
 • Bloemberg in Veeningen
 • Hessenweg (parallelweg) in de Wijk
 • Eggedijkje in Koekange
 • Hoge Linthorst in Koekange

Om de werkzaamheden uit te voeren zijn de betreffende wegen korte tijd gestremd voor het verkeer. Verkeersregelaars zullen ervoor zorgen dat het verkeer hierop geattendeerd wordt. Voor de Fluitenbergseweg en Stapelerweg worden omleidingen aangegeven door borden.

Het aanbrengen van slijtlagen is extreem weersgevoelig. Hierdoor kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via de pagina wegwerkzaamheden worden wijzigingen aangegeven.

Meer informatie kunt u krijgen bij Brian van Klompenburg van NTP Infra, te bereiken via 06-10934107.

Huus veur Sport & Cultuur weer een stap verder

do, 09/06/2022 - 12:50

Hesco Bouw is bouwkundig aannemer voor de (ver)nieuwbouw en coördinator voor het gebouw. Ralf Holthuis: “Wij zijn er enorm trots op dat wij dit duurzame Huus mogen bouwen. Zeker met deze bijzondere houten gevel wordt dit een uniek gebouw in de regio.”

Niemeijer Installatietechniek B.V. is totaalinstallateur en realiseert alle installaties van de (ver)nieuwbouw. Fred Niemeijer: “Hoe ingewikkeld het installatieprobleem ook is, hoe snel het ook gerealiseerd moet worden, Niemeijer Installatietechniek maakt er altijd vakwerk van.”

Wethouder Egbert van Dijk: ”met Hesco Bouw en Niemeijer Installatietechniek B.V. hebben we goede partijen uit de regio binnen gehaald. De voorbereidingen voor de bouw zijn opgestart. In juli gaan de eerste werkzaamheden starten. Als alles goed gaat wordt naar verwachting het Huus in het laatste kwartaal van 2023 in gebruik genomen.”
 

Woningen splitsen voor versnelling op de woningmarkt

ma, 30/05/2022 - 13:43

In De Wolden zijn relatief veel grote, dure koopwoningen. Uit het woningmarktonderzoek 2021 blijkt dat er meer behoefte is aan kleinere betaalbare woningen en levensloopbestendige woningen. Door woningen te splitsen zorgen we ervoor dat het aanbod beter aansluit bij de huidige behoefte.

Meer mogelijkheden tot wonen

De gemeente ontvangt regelmatig het verzoek voor andere vormen van wonen, waarbij de (toekomstige) zorgbehoefte een rol speelt. Het gaat daarbij om mensen die in de toekomst verwachten (mantel)zorg nodig te hebben, maar nu nog gezond zijn. Daardoor kunnen deze mensen geen aanspraak maken op een mantelzorgwoning.

Wethouder Gerrie Hempen zegt: “Wij hopen dat met het mogelijk maken tot het splitsen van woningen bijgedragen kan worden aan de behoefte van pre-mantelzorgwoningen of generatiewoningen.”

Woning van minimaal 55 m2

Voor het splitsen van woningen zijn ook bepaalde voorwaarde waar een woning aan moet voldoen. Zo vallen alleen woningen binnen de bebouwde kom onder dit beleid, moeten er geen milieubelemmeringen zijn en voldoende parkeergelegenheden. Daarnaast kan ook alleen een hoofdgebouw/woning in aanmerking komen voor deze regeling, het geldt niet voor bedrijfsgebouwen of vrijstaande bijgebouwen.

Voor woningen buiten de bebouwde kom is het ook mogelijk om een woning te splitsen al gelden daar strengere voorwaarden. Hier is een wijziging van de beheersverordening nodig, dit is een langere procedure.

Betrokkenen - inwoners, makelaars - herkennen de behoefte aan betaalbare woningen en seniorenwoningen. Een minimale gebruiksoppervlakte van 55 m2 is voldoende voor een zelfstandige woning.

Asfaltreparaties in De Wolden

vr, 27/05/2022 - 14:35

In de periode van 27 mei tot en met 10 juni worden scheuren en oppervlakteschade in asfalt gedicht door middel van blowpatchen. Blowpatchen is een reparatiemethode waarbij met 1 machine een schadeplek/scheur wordt schoongeblazen, verwarmd, bitumen wordt gesproeid, split wordt gestrooid en verdicht.

Het gaat om de volgende locaties:

 • Stapelerweg in de Wijk
 • Fluitenbergseweg in Echten
 • Eursinge in Eursinge
 • Huttenweg in Ruinen
 • Zandkamp in Ruinen
 • Hees in Ruinen
 • Schrapveen in Linde
 • Paardelanden in Linde
 • Hendrikus Zomerweg in Alteveer
 • Slagendijk in Zuidwolde
 • Kerkweg in Zuidwolde
 • Bloemberg in Veeningen
 • Hessenweg (parallelweg) in de Wijk
 • Eggedijkje in Koekange
 • Hoge Linthorst in Koekange
Herstel linkersleuven

Op woensdag 1 juni tot en met en vrijdag 3 juni worden klinkersleuven in asfalt hersteld.

Het gaat hierbij om aangebrachte noodbestratingen in de Eggedijkje en de Hoge Linthorst in Koekange. Het aangebrachte straatwerk wordt opgenomen en afgevoerd. Na het maken van een geschikt cunet zal machinaal nieuw, warm asfalt worden aangebracht. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zullen het Eggedijkje en de Hoge Linthorst gestremd zijn voor het verkeer. De wegen zijn niet gelijktijdig gestremd. 

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Op de pagina wegwerkzaamheden worden wijzigingen aangegeven.

Meer informatie kunt u krijgen bij Bertil Wolbers van Paverent BV, 06-53103084 of René Ramaker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.

 

Gemeente De Wolden verheugd dat het ontwerpbestemmingsplan Hoge Akkers ter inzage kan

do, 19/05/2022 - 11:49

Op het bestaande bedrijventerrein Hoge Akkers in Ruinerwold is geen ruimte meer beschikbaar. De laatste kavel op het bedrijventerrein is in 2018 verkocht. Sindsdien is er veel vraag naar nieuwe kavels. Om aan deze vraag tegemoet te komen wordt Hoge Akkers nu uitgebreid.

Ontwerpbestemmingsplan

Vorig jaar heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen en daarop zijn een aantal inspraakreacties gekomen. Deze reacties zijn verwerkt in het huidige ontwerpbestemmingsplan.

Onder andere de volgende onderdelen zijn aangepast in het huidige ontwerpbestemmingsplan:

 • Nieuwe verkeerstellingen zijn uitgevoerd;
 • Na overleg met het waterschap is de waterparagraaf aangevuld;
 • Er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld en toegevoegd; in het beeldkwaliteitsplan wordt rekening gehouden met de bestaande historische en landschappelijke waarden van het gebied;
 • Na vaststelling van bestemmingsplan wordt begonnen met aanleg van de landschappelijke inpassing (beplanting).
Inzien van het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen van 19 mei tot en met 29 juni 2022 ter inzage. Inzien kunt u via:

 • een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde;
 • dewolden.nl/bestemmingsplan;
 • www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1690.2020BP1006002-ON01’.

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over dit ontwerpplan en het beeldkwaliteitsplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mark Hoogvliet via telefoonnummer 14 0528.

Procedure

Na de inzagetermijn op 29 juni 2022 zullen eventuele zienswijze behandeld worden. En wordt er een informatiebijeenkomst ingepland voor alle ondernemers die een optie hebben op een kavel of die op de reservelijst staan. Definitieve besluitvorming op het ontwerpbestemmingsplan zal na de zomer plaatsvinden.

Denkt u met ons mee? Samen versterken we het economisch klimaat de komende vijf jaar in De Wolden

wo, 18/05/2022 - 14:24

Voor deze sectoren zijn we op dit moment bezig om een Economisch Actieplan 2023-2027 op te stellen.

Waarom een Economisch Actieplan?

In het Economisch Actieplan geven we focus voor de komende vijf jaar aan. Waar zetten we op in als het gaat om Economie, Landbouw en Recreatie & Toerisme en welke actiepunten gaan we in de komende jaren oppakken. Het is een praktisch actieplan die als doel heeft om het economisch klimaat de komende jaren te behouden en verder te versterken.

Een plan maken we samen

We maken het Economisch Actieplan niet alleen. In aanloop zijn er veel verschillende bijeenkomsten geweest met de agrarische sector. Ook heeft het ondernemersplatform al met ons mee gedacht. Daarnaast hebben we al een brainstorm met belangrijke stakeholders van de gemeente gehad. We zouden nu graag de ruimte geven aan alle ondernemers en inwoners om mee te denken.

Praktisch informatie

Datum: 8 juni 2022
Tijdstip: 20.00-22.00 uur
Locatie: raadszaal gemeentehuis Zuidwolde, Raadhuisstraat 2, Zuidwolde

Aanmelden

U bent van harte welkom, we waarderen het als u zich wil aanmelden. Aanmelden kan door een mail te sturen naar ondernemer@dewoldenhoogeveen.nl.

Hoe verder?

Na deze bijeenkomst zal er worden gewerkt aan het ontwerp Economisch Actieplan. Dit plan zal na de zomervakantie ter inzage komen te liggen. Tijdens de ter inzage periode heeft u de mogelijkheid om via een zienswijze uw mening te geven. Na het verwerken van deze zienswijzen hopen we het plan begin volgend jaar vast te stellen

Gemeenten werken samen tegen voortijdig schoolverlaten

wo, 04/05/2022 - 10:21
ROL

ROL staat voor Recht op Leren. Kinderen onder de 18 jaar hebben recht op leren, (jong)volwassenen boven de 18 jaar ook. De leerplichtambtenaar helpt leerlingen tot 18 jaar en de RMC-trajectbegeleider is er voor de 18-plussers. Door deze samenwerking is het voor scholen, leerlingen en ouders fijn om te weten dat er altijd iemand is die ze helpt om de school succesvol af te ronden. Als uitval dreigt, helpt de leerplichtambtenaar of de RMC-trajectbegeleider om de boel weer op de rails te krijgen. Met dit convenant werken de vier gemeenten met elkaar samen en is de leerlijn 18- en 18+ aaneengesloten.

Goede samenwerking

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in een goede samenwerking tussen de vier gemeenten en het onderwijs voor alle jongeren van 12 tot 23 jaar. Er is een gezamenlijk programma om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en jongeren in een kwetsbare overstap te ondersteunen. Zo kan een voortijdig schoolverlaten coach (vsv-coach) een jongere helpen om (weer) naar school te gaan of om de overstap naar werk te maken. Ook voor de scholen is het fijn dat de samenwerking tussen de vier gemeenten nu nog beter is door dit convenant.
 

Het nieuwe college van De Wolden zet de inwoner op 1!

do, 28/04/2022 - 20:00

Formateur Frits Alberts is op pad gestuurd om samen met Gemeentebelangen, PvdA en D66 te onderzoeken of de partijen elkaar kunnen vinden bij de vorming van een nieuw college. Dit is gelukt.

Er is brede overeenstemming bereikt over collegeprogramma op hoofdlijnen met als titel: ’De Wolden geeft energie’. De ontstane coalitie, inclusief de burgemeester, kan daarmee een start maken in de nieuwe bestuursperiode. Beide wethouders van Gemeentebelangen, Gerrie Hempen-Prent en Egbert van Dijk blijven op hun post. De PvdA draagt wethouder Mark Turksma voor, en daarnaast zal Albert Haar namens D66 als parttime wethouder voor vier jaar deelnemen aan het nieuwe college.

Vier wethouders

Het nieuw te vormen college heeft de ambitie de dienstverlening aan de inwoners van De Wolden naar een hoog niveau te trekken en hiermee de inwoner op 1 te plaatsen. “De Wolden scoorde tot nu toe goed op ‘Waar staat je gemeente’. Echter de signalen die we van onze inwoners en ondernemers ontvangen vertellen regelmatig een ander verhaal. De komende vier jaar willen we dan ook volop inzetten om de dienstverlening goed voor elkaar te krijgen”. En dat is een flinke uitdaging. Extra medewerkers zijn ontzettend moeilijk te vinden want elke gemeente staat voor dezelfde opgaves. We moeten dus op zoek naar creatieve oplossingen. “Dit is de belangrijkste reden om voor de komende vier jaar een extra wethouder expliciet hierop in te zetten”, vertelt Gerrie Hempen.

Formateur Frits Alberts zegt over de keuze: “Het past bij de grote thema’s die dit college straks te wachten staan. Behalve de grote ambitie op dienstverlening zijn er meerdere grote uitdagingen voor de gemeente. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, het sociaal domein en duurzaamheid.”

De thema’s ‘Wonen’, ‘Landbouw/vitaal buitengebied’ en ‘Ondernemen’ zullen bij Gerrie Hempen-Prent blijven. “De belangrijkste ambitie is om snelheid te krijgen in bestaande en nieuwe woningbouwplannen. Voor de agrarische sector willen we er vooral voor zorgen dat het fonds ‘Toekomstgerichte Landbouw’ structureel wordt, maar ook goed bereikbaar en toegankelijk. Op die manier krijgt een grote groep agrariërs de mogelijkheid hier gebruik van te maken.” Aldus Gerrie.

Egbert van Dijk zal naast ‘Sport’, ‘Afval’ en het ‘Inclusiebeleid’ ook de portefeuille Financiën blijven beheren. “We leven momenteel in een bijzondere en onvoorspelbare tijd. Het is heel fijn dat we in De Wolden een goede financiële basis hebben. Die willen we graag goed benutten, maar ook behouden!”

Mark Turksma zal ‘Het Sociale Gezicht van De Wolden’, ‘Onderwijs’ en ‘Bereikbaarheid’ onder zijn hoede nemen. Mark zal namens de PvdA zitting nemen in het nieuwe college. “Mijn eerste ambitie is om te kijken hoe we lage inkomens tegemoet kunnen komen in de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie”.

De laatste rol in het college is weggelegd voor de wethouder van D66, Albert Haar. Hij zal de onderwerpen ‘Dienstverlening en Kwaliteit van bestuur’ en ‘Cultuur’ op zijn bord krijgen. Streven van het nieuwe college is dat onze dienstverlening na vier jaar tot een hoog niveau is opgetrokken. Albert voegt toe; “We gaan voor excellent. Hierdoor krijgen medewerkers van de gemeente meer waardering, maar het allerbelangrijkste is dat wij hiermee onze inwoners op 1 zetten”.

Duurzaamheid blijft de komende jaren een groot thema en speelt op vele vlakken. Alle wethouders zullen een deel van dit programma op zich nemen. Er zal een website opgezet worden waar alles op het vlak van duurzaamheid in De Wolden te vinden zal zijn. De titel van het collegeprogramma ‘De Wolden geeft energie’ heeft niet alleen te maken met bovengenoemd thema. Maar ook met de nieuwe collegeleden die staan te popelen om vol energie samen aan de slag te gaan.

Vervolg

Op dinsdag 17 mei zal het nieuwe college, tijdens een ingelaste raadsvergadering, worden geïnstalleerd. De raad heeft dan de mogelijkheid om te reageren op het collegeprogramma.

Collegeprogramma

 

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

di, 26/04/2022 - 14:12

Met deze uitreiking werd Herman Steendam Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Hendrik Jan Benning Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1. De heer S.H. (Herman) Steendam
De heer Steendam is geboren op 5 mei 1954 in ’s-Gravenhage en woont in Ruinerwold.
De heer Steendam wordt Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Steendam ontplooide de volgende activiteiten:

Jaartal Activiteit 1997 - 2009 Ouderling en diaken bij 'PKN Nederland' 1997 - heden Vrijwilliger archivaris 'Stichting Niel Steenbergen' 2011 - heden Voorzitter districts comm. Noord en begeleider veteranen bij steunaanvraag 'Fonds 1815' 2001 - 2014 Reservist 'Regionaal Militair Commando' 2013 - heden Voorzitter en bestuurslid 'Traditiecommissie Koninklijke Landmacht' 2014 - heden Voorzitter 'Stichting Herdenkingsmonument De Bilt', organisatie jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst 2014 - heden Bestuurslid en juridisch adviseur 'Koninklijke Vereniging Ons Leger' 2019 - heden Bestuurslid 'Stichting De Nationale Landstorm Commissie'


2. De heer H.J. (Hendrik Jan) Benning
De heer Benning is geboren op 29 mei 1944 in Ruinen en woont in Echten.
De heer Benning wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Benning ontplooide de volgende activiteiten:

Jaartal Activiteit 2002 - heden Vrijwilliger 'Koninklijke Visio Echten' 2005 - heden Vrijwilliger boswachter, ambassadeur en gastheer bij de Zaandstee 'Natuurmonumenten Zuid Drenthe' 2006 - 2019 Vrijwilliger 'Stichting Vrienden van de Ruiner Molen' 2010 - heden Oprichter en bestuurslid 'Stichting Dorpshuis De Olde Karke' 2013 - heden Vrijwilliger 'Stichting Historie van Ruinen' 2016 - heden Vrijwilliger 'De Karstenhoeve Museumboerderij Ruinerwold'

Uitreiking Koninklijke onderscheiding bij Bijzondere Gelegenheid
Vrijdag 22 april heeft burgemeester Inge Nieuwenhuizen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Paul Versteegh uit Veeningen. Deze uitreiking vond plaats tijdens zijn pensioenfeest bij zijn tandheelkundecentrum Vogellanden in Zwolle. Met de uitreiking werd hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De Wolden kijkt positief terug op het eerste jaar diftar

vr, 22/04/2022 - 11:36

Na het eerste jaar is een evaluatie uitgevoerd die positieve resultaten laat zien. Gemiddeld wordt de restafval container nog maar zes keer per jaar aangeboden en zijn huishoudens daarmee goedkoper uit dan voorheen.

In 2021 is de totale ingezamelde hoeveelheid restafval met 20,4% afgenomen ten opzichte van 2020. Dit resulteert in 114,4 kg restafval per inwoner per jaar. Dit is nog inclusief luier- en incontinentiemateriaal (gemiddeld 4,5 kg per inwoner per jaar) dat sinds begin 2021 ook apart wordt ingezameld. Wethouder Egbert van Dijk: “Natuurlijk is het voor iedereen wennen wanneer er een nieuw systeem wordt ingevoerd, maar we zijn ontzettend tevreden. De totale ingezamelde hoeveelheid restafval is gedaald, het scheidingspercentage gestegen en mensen hebben kunnen besparen op hun afvalstoffenheffing. We zijn blij met de invoering van diftar in onze gemeente en hopelijk komen we dit jaar nog dichter bij onze doelstelling van 100 kg ingezameld restafval per inwoner per jaar.”

Wat is diftar

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en heeft tot doel een financiële prikkel aan te brengen om mensen ertoe te bewegen hun afval beter te gaan scheiden, want beter scheiden loont bij diftar. Tijdens de inzameling van de minicontainers voor het restafval houden we bij hoe vaak een container wordt aangeboden. Op basis daarvan wordt het variabele deel van de afvalstoffenheffing bepaald.

Waarom diftar

Voor afval zijn de VANG-doelstellingen leidend in onze gemeente. VANG staat voor ‘Van Afval Naar Grondstof’ een uitvoeringsprogramma van de Rijksoverheid. Vanuit de landelijke VANG-doelstellingen is het gemeentelijk beleidskader in de vorm van het ‘Grondstoffenplan Gemeente De Wolden 2020-2025’ vastgesteld. Binnen het gemeentelijke grondstoffenplan is het doel om 100 kg ingezameld restafval per inwoner per jaar te behalen. De Wolden zit nu, inclusief luier- en incontinentiemateriaal, op 114,4 kg ingezameld restafval per inwoner per jaar. Zonder deze afvalstroom bedraagt de hoeveelheid 109,9 kg per inwoner per jaar, waarmee de doelstelling binnen bereik ligt.

Diftar bij verzamelcontainers

Momenteel wordt door de gemeente gewerkt aan de invoering van diftar voor de gebruikers van verzamelcontainers. Het ziet er naar uit dat diftar voor de verzamelcontainers per 1 januari 2023 wordt ingevoerd.

Eikenprocessierups seizoen van start

do, 14/04/2022 - 14:38

Het moment ligt eerder dan voorzien, maar komt niet helemaal onverwacht. De periode met hoge temperaturen in maart van dit jaar en de relatief zachte winter speelden daarbij een rol.

Van rups naar vlinder

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren ze. In het voorjaar komen de rupsen uit de eitjes. Na een aantal vervellingsstadia zijn ze volgroeid. Na de derde vervelling krijgen de rupsen brandharen. Dit is ongeveer tussen mei en eind juni. In juli verpoppen de rupsen zich tot een onopvallende grijze nachtvlinder. De vrouwtjes leggen daarna hun eitjes, waaruit volgend jaar weer jonge rupsen komen.

Heeft u ruimte in uw tuin?

U kunt helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Dat kan door de eigen tuin geschikt te maken voor natuurlijke vijanden van de rups. Het ophangen van nestkastjes, het zaaien van bloemen en natuurvriendelijk onderhoud van de tuin dragen daaraan bij. Meer weten over wat u zelf kunt doen? Kijk dan eens op de site van de GGD.

Meer informatie over wat de gemeente doet aan de eikenprocessierups kunt u hier vinden.

Denk mee over veiligheid in uw buurt

wo, 13/04/2022 - 07:53

U kunt dit doen door de enquête in te vullen.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op vele terreinen. Veiligheid is een basisvoorwaarde om ergens fijn te wonen, daarom is veiligheid een belangrijk thema voor de gemeente. Gelukkig voelen inwoners van De Wolden zich veiliger dan gemiddeld in Nederland (bron: waarstaatjegemeente.nl). Daar zijn we heel blij mee en willen we graag zou houden. Maar we willen graag weten wat we nog kunnen verbeteren. Daarom willen we u, door deze enquête, vragen waar we ons de komende jaren op moeten richten. Bedankt voor het meedenken!

De enquête vindt u hier.

Huis-aan-huis inzameling textiel

ma, 11/04/2022 - 14:05

Een week voor de inzameling ontvangt u een zak/sticker in uw brievenbus waarmee u textiel aanbiedt. Hierop vindt u praktische informatie over de inzameling, zoals wat welkom is, hoe u het textiel kunt aanbieden en waar u terecht kunt met vragen.

Geen zak of sticker ontvangen? Dan kunt u uw textiel ook aanbieden in een vuilniszak (liefst een doorzichtige zak) waarop u duidelijk aangeeft dat het om textiel gaat. U kunt ook meerdere zakken aanbieden. Ook is het belangrijk dat u de zakken gesloten aanbiedt, zodat het textiel niet nat kan worden. Zet het textiel voor 09.00 uur op een goed zichtbare plaats aan de openbare weg, zodat de inzameling in uw straat niet wordt gemist. Als uw zak onverhoopt niet is opgehaald, kunt u het telefoonnummer bellen dat op de zak/sticker staat. Na kantoortijden kunt u een bandje inspreken. Er wordt zo snel mogelijk contact opgenomen om het op te lossen. De inzameling wordt gedaan tussen 09.00 en 17.00 uur.

Voor vragen kunt u terecht bij Arco Marissen, telefoonnummer 14 0528 of e-mail: a.marissen@dewoldenhoogeveen.nl.

Militaire oefening in De Wolden

di, 29/03/2022 - 11:42

De militairen trainen op het verkennen van routes en betrekken en inrichten van waarnemingsposten. De militaire verkennen alleen openbaar terrein en zijn onbewapend, er wordt niet getraind met munitie.

Er wordt zoveel mogelijk gedaan om overlast te voorkomen.

Buurtteam De Wolden On Tour

di, 29/03/2022 - 09:44

Wij helpen inwoners op weg met vragen of problemen die ze niet (meer) goed zelf kunnen oplossen. Wij hebben één loket en één telefoonnummer en verwijzen door naar de juiste organisatie die kan helpen. Bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt over een buurtbewoner of over een overlastsituatie bij u in de buurt. Wij ondersteunen bij vragen en initiatieven in de buurt. De hulp van het Buurtteam is gratis.

Doel

Wat is het doel van het Buurtteam De Wolden? Het doel is zo vroeg mogelijk te signaleren wat er speelt in de buurten, problemen te tackelen en/of te voorkomen dat kleine ergernissen grote problemen worden. Hoe helpt Buurtteam De Wolden u? De werkwijze hangt af van uw vragen en uw persoonlijke situatie. We kijken wat u zelf kunt doen en hoe uw directe omgeving kan helpen. Het Buurtteam kijkt samen met u wat er aan de hand is en wat er nodig is aan hulp.

Buurtteam De Wolden On Tour

Het Buurtteam de Wolden gaat de komende weken On Tour. Hieronder ziet u waar en wanneer het Buurtteam de Wolden aanwezig is.

Plaats Locatie Datum Tijd Zuidwolde Op de markt Di. 29 maart 13.30-16.00 uur Ruinen COOP Do. 7 april 10.00-12.00 uur de Wijk COOP Do. 14 april 13.30-16.00 uur Ruinerwold COOP Do. 21 april 10.00-12.00 uur Koekange COOP Do. 28 april 13.30-16.00 uur Actium

Onderdeel van het Buurtteam De Wolden is Actium. Zij houden tijdens “Buurtteam De Wolden On Tour” een ´Woont u nog fijn?-tour´. Bent u bewust bezig met uw toekomst? En past uw huis van nu bij wat nog komen gaat? Als uw gezondheid verandert, kan uw woning ongeschikt of minder veilig zijn. Laten we er samen eens over in gesprek gaan. Bezoek ook Actium tijdens onze ‘Woont u nog fijn?-tour’ op één van de bovengenoemde data.

Vragen

Heeft u vragen? Het Buurtteam De Wolden is elke werkdag (van maandag t/m vrijdag) tussen 09.00 uur en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 0528-378686. Of stuur een mail naar ons e-mailadres: buurtteam@dewolden.nl.

Grootschalig onderzoek onder agrariërs in De Wolden en Westerveld

vr, 25/03/2022 - 10:15
Toekomst

De toekomst van de agrarische bedrijven wordt volgens de ondernemers zowel bepaald door markt- en prijsontwikkelingen als door wet- en regelgeving. Maar ook het imago van de landbouw is een belangrijke factor. Wat boeren nodig hebben is duidelijkheid in wet- en regelgeving. Een heldere koers is de basis voor verantwoorde investeringen en biedt handelingsperspectief voor de langere termijn. 

Rol gemeente

De ondernemers vinden de dialoog met de gemeente van groot belang. Uit het onderzoek blijkt dat zij zich afvragen waar hun sector staat ten opzichte van bijvoorbeeld recreatie en toerisme. Ze zien ook een rol voor de gemeenten in het ruimtelijk beleid en bij het vertellen van het echte verhaal over het boerenbestaan. Ook willen zij graag meer waardering voor de bijdrage die agrariërs leveren aan het landschap. In het rapport staan verschillende aanbevelingen aan de gemeenten over deze thema’s.

Westerveld

Voor Westerveld is duidelijk naar voren gekomen dat de agrarische sector behoefte heeft aan structurele aandacht van de gemeente. Wethouder De Haas van gemeente Westerveld: “Het is voor ons waardevol om te weten dat onze Westerveldse agrarische sector behoefte heeft aan toewijding van gemeente Westerveld. Als gemeente onderschrijven wij dit belang, om dit goed te kunnen doen blijft de gemeente graag in gesprek met onze agrarische ondernemers.”

De Wolden

In De Wolden staat de hoe-vraag centraal. “We willen geen aanvullende regelgeving maken en we gaan ondernemers ook niet vertellen hoe ze hun bedrijf moeten inrichten. We willen juist goede initiatieven stimuleren, innovatieprojecten subsidiëren en ruimte bieden in beleid en regelgeving”, aldus wethouder Gerrie Hempen. De onderzoeksresultaten helpen bij het instellen van een Transitiefonds Toekomstgerichte landbouw, waarvoor € 300.000 is gereserveerd van 2022 tot en met 2025. Daarnaast levert het onderzoek waardevolle informatie voor de actualisatie van het Economisch Actieplan De Wolden. 

Over het onderzoek

Stichting Stimuland heeft in opdracht van beide gemeenten het onderzoek uitgevoerd, door middel van een vragenlijst voor alle agrarische ondernemers in beide gemeenten. Aanvullend zijn verdiepende keukentafelgesprekken gevoerd. De antwoorden zijn verwerkt in een rapportage, die vanaf 24 maart 2022 te bekijken is via www.stimuland.nl/zuidwestdrenthe. De uitkomsten van het onderzoek en de reacties van beide gemeenten zijn ook te zien in deze korte video.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met:

Pagina's